Klimatkompensering

Trycksaksgruppens medlemmar klimatkompenserar sina pappersinköp.
Vår gemensamma pappersleverantör Antalis AB, har ett system som ger oss möjlighet att klimatkompensera pappersinköpen till våra trycksaker.

Hit går pengarna

Klimatkompensationen innebär att beräkningar av utsläppen av fossil koldioxid från tillverkning av massa och papper samt transport är gjord. Utifrån denna miljöbelastning erläggs en avgift. Denna avgift går oavkortat till Plan Vivo och deras projekt i N’hambita.

Plan VivoPlan Vivo är ett certifieringssystem för att beräkna, ta fram och säkerställa verifierbar kolbindning från små familjejordbruk som samtidigt stärker en hållbar utveckling och en hållbar livsstil.

BioClimate Research and Development (BR&D) ansvarar för utveckling och underhåll av Plan Vivo systemet. BR&D är en icke vinstdrivande organisation baserad i Skottland, med syfte att stödja projekt i en hållbar riktning. www.brdt.org.

Certifieringen bygger på en planteringsmetod som dels garanterar en bestämd kolbindning, dels säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Certifieringen utförs av ett oberoende kontrollinstitut liksom regelbunden revision. Plan Vivo används på många ställen i världen. Plantering enligt Plan Vivo innebär att aktivt involvera småbönder för att sköta trädplanteringarna. Dessa får en ersättning för detta arbete vilket också förbättrar böndernas ekonomi. Viktigt för familjernas försörjning är också att de från planteringen kan ta ut ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. De träd som bönderna tar ut eller som dör ingår inte i beräkningen av kolbindning. www.planvivo.org.

N’hambita Community CarbonProjektet startade 2001 och blev godkänt som Plan Vivo projekt 2006.Projektet genomförs i Sofala Provinsen i Gorongosa Moçambique.Övervakning och administration sköts av Envirotrade Ltd. ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management) som står för teknisk support, utveckling och gör revisionerna. Universitetet i Edinburgh och Universitet i Maputo övervakar de vetenskapliga aspekterna och de tekniska specifikationerna.Projektet samarbetar med kommunen i N’hambita och de bönder som bor och har sitt uppehälle i buffertzonen vid Gorongosas nationalpark, ett område med mycket stort betydelse för den biologiska mångfalden.Ett utnyttjande av detta område med flera mindre aktiviteter hjälper till att minska avskogningen samtidigt som de återskapar redan avskogade områden. Den hållbara användningen av virke tillsammans med kombinationen av jordbruk och skogsbruk ”agroforestry” samt produktionen av andra skogsprodukter än virke ger stora sociala och ekonomiska fördelar för de boende i området.

Aktiviteter för att binda koldioxidUndvika avskogningÅterplantera avskogade områdenFörbättra skötseln av skadade skogsområdenPlantering och skötsel av blandade odlingsområdenPlantering och skötsel av ”skadade” områdenPlantering och ”agroforestry” system som ger ved till uppvärmning och frukt

Extra miljövinsterBevara den biologiska mångfaldenSkydda inhemska arter och utgöra en buffertzon till nationalparkenMotverka vattenavdunstningStabilisering av markenReglering av det regionala ”mikroklimatet”